Vennerne vedtægter

 

Vedtægter for Hedensted og Omegns Rideklub’s Venner


(HDR’s Venner)


§1

Foreningens navn er Hedensted og Omegns Rideklub’s Venner (HDR’s Venner).

§2

Foreningens formål er, under hensyntagen til både sociale og økonomiske interesser, at

indsamle økonomiske midler, som gør det muligt at gavne og støtte ridesporten i Hedensted

og Omegns Rideklub (HDR) ved at:

1) Indkøbe materialer fx udstyr, tilbehør og lign., der kan stilles til rådighed, udlånes,

udlejes eller overdrages til HDR

2) Overdrage økonomiske midler til gennemførelse af navngivne initiativer, herunder både

sociale og materielle tiltag

Foreningen er upolitisk.

§3

Som medlemmer kan optages alle medlemmer, der ønsker at bidrage positivt til foreningens

formål.

Virksomheder kan optages til dobbelt kontingent.

Der føres medlemskartotek med oplysning om navn og adresse.

§4

Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§5

Stk. 1

Den årlige generalforsamling afholdes i januar eller februar måned, i forbindelse med

generalforsamlingen i HDR.

Stk. 2

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel og er foreningen højeste

myndighed.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter, at begæring herom er

modtaget og indkaldelse til denne sker som ved den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der afgår

hvert år 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,

næstformand, kasserer og sekretær. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en 2-årig periode, hvor en er på valg hvert år.

Desuden vælges to revisorer for en 2-årig periode, hvor en er på valg hvert år og en revisor

suppleant, der vælges hvert år.

Genvalg kan finde sted til alle poster.

Stk. 3

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent for det komne kalenderår

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor og suppleanter

8. Eventuelt


Stk. 4

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

den 1. januar.

Stk. 5

Stemmeberettiget er alle tilstedeværende medlemmer over 18 år og som ikke er i

kontingentrestance. Medlemmer under 18 år repræsenteret ved deres forældre eller værge

med én(1) stemme pr. familie, uanset antallet af medlemmer under 18 år, dog vil personligt

stemmeberettigede ikke samtidig kunne stemme på deres børns vegne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemning afgøres ved simpelt flertal, undtagen afstemning i forbindelse med §10 og

§11.

Skriftlig afstemning skal benyttes såfremt 5 medlemmer ønsker dette.

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 20 medlemmer indsender skriftlig

begæring herom, samt forslag til dagsorden til formanden, eller når bestyrelsen anser det

for nødvendigt.

§7

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kasseren er ansvarlig for

kontingentopkrævningen. Foreningens midler skal indsættes på foreningens konto. Kun

formanden og kasseren har adgang til foreningens konto.

Bestyrelsen skal jævnligt føre kontrol med foreningens midler, men hæfter ikke for

kassesvig.

§8

Sekretæren fører forhandlings-protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§9

Efter forhandling bestyrelsen imellem, kan foreningens midler løbende overdrages til

Rideklubbens bestyrelse til brug i HDR i henhold til lovene.

§10

Opløsning af foreningen sker, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager

dette med 2/3 af de afgivne stemmer. Ved opløsning tilfalder alle foreningens aktiver og

midler Hedensted og Omegns Rideklub.

§11

Ændring af disse love kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er optaget på

dagsorden og får 2/3 af de afgivne stemmer.


Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. august 2005, med

ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 23 februar 2006 og den 19. februar 2008, og

den 26. februar 2015.

Som dirigent:

Den. 26. februar 2015